Prepravný poriadok

Prepravný poriadok pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

Čo je to prepravný poriadok?

Článok 1 Úvodné ustanovenie

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu Peter Baláž, Rajňanská 264/8, 92205 Chtelnica, potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxi službe.
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.
3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov

 

Článok 2 Povinnosti dopravcu

Všeobecné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave:

1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxi službe podľa prepravného poriadku.
2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.
3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxi služby a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
5. Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom.
6. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxi službe a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.
7. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxi službe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.
8. Zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení.

 

Článok 3 Vozidlo taxi služby

Vozidlom taxi služby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxi služby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
e) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla,
f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxi služby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxi služby – rádio dispečingu,
g) je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
h) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI; Auto taxi služby pripravené na prepravu ma rozsvietene strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešne svietidlo vypnuté. Osobné auto taxi služby, ktoré nevykonáva taxi službu, ma strešne svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo je toto svietidlo odmontovane,
i) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 

Článok 4 Výkon činnosti taxi služby

1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxi služby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.
3. Vodič vozidla taxi služby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxi služby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxi služby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
4. Prepravná povinnosť vodiča taxi služby je podľa poradia.
5. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxi služby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxi služby.
7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
8. Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxi služby.
9. Vo vozidle taxi služby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
10. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
11. O vykonanej preprave je vodič taxi služby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,
b) evidenčne číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxi služby, ktorý prepravu vykonal.

 

Článok 5 Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:

a) prostredníctvom vodiča taxi služby na stanovišti taxi služby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxi služby,
b) vo svojom sídle,
c) prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu, poprípade záväznou objednávkou doručenou do sídla spoločnosti.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxi služby a prepravným poriadkom.
4. O vykonanej preprave je vodič taxi služby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods. 11 prepravného poriadku.
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxi služby podľa podmienok čl. VIII prepravného poriadku.
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu (alebo objednávateľovi) povinnosť zaplatiť určene cestovne podľa cenníka taxi služby.
8. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

 

Článok 6 Odstúpenie od zmluvy a odmietnutie prepravy

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnene podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxi služby porušil zmluvne podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
3. Vodič vozidla taxi služby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxi služby,
b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxi služby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxi služby,
e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxi služby,
f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

 

Článok 7 Nakladanie s nájdenými vecami

Vodič taxi služby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxi služby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxi služby je povinný vec odovzdať na dispečing taxi služby prípadne na Polícií, kde si ju ten kto vec stratil alebo zabudol vyzdvihne, ak preukáže, že mu patrí.

 

 

Článok 8 Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxi služby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxi služby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxi služby,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Článok 9 Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

a.) cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku
b.) ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú
c.) ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou chce podať sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje
d.) ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431)
e.) ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto pravo sa môže uplatniť cestou sudu
f.) pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka
g.) právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Článok 10 Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť pri výkone osobnej dopravy – taxi služby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxi služby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxi služby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxi služby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadna udalosť policajnému organu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutia privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

Článok 11 Preprava batožiny

Každý cestujúci ma nárok na prepravu batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave je daná kapacitou vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny a cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 30kg.Batožina presahujúca 30kg podlieha ďalšiemu poplatku. Dopravca zodpovedá za cestovnú batožinu umiestnenú v batožinovom priestore. Všetky cenné predmety sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich. Dopravca nenesie zodpovednosť za cenne predmety prepravovane v cestovnej batožine. Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

 

Článok 12 Preprava živých zvierat

Zvieratá musia byť prepravované v uzavretej klietke, alebo v prepravnom boxe v priestore pre batožiny. V priestore pre cestujúcich môže byť domáce zviera prepravované za podmienok:

a.) vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky
b.) v priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera
c.) zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim a je pevne uzatvorené v prepravnom boxe alebo v klietke.

Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.

 

Článok 13 Cestovné

Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného a príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich a batožiny určuje a zverejňuje dopravca.

 

Článok 14 Záverečné ustanovenia

Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

  

Tento úreúravný poriadok nadobúda platnosť od 1.1.2019